Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

01. Vedtekter for Moløkken Borettslag

Vedtekter for Moløkken Borettslag

Publisert 20-04-2018

Vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger 28. mai og 4. juni 1962 og i generalforsamling 17. april 1974. (I generalforsamling 17. april 1974 ble gitt tilføyelse til vedtektenes § 4, avsnitt 3.) (Trykket i april 1974.) § 8, 1.ledd endret i generalforsamling 29.4.1992.

§ 1
Moløkken Borettslag er et ansvarlig selskap med formål utleie til andelseiere av beboelsesleiligheter i selskapets eiendom Tønsberggata 1-10 og Mogata 6c, Oslo, og drift av denne. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 2

Selskapets andelskapital er kr. 102.000,- fordelt på andeler a kr. 1.100,-, kr. 1.500,-, kr. 1.600,- og kr. 2.000,-, som alle er fullt innbetalt og lydende på navn.


§ 3
Hver andelseier kan kun eie én andel. Til hver andel er knyttet rett og plikt til å leie en bestemt leilighet i Tønsberggata 1-10 og Mogata 6c. Kun fysiske personer kan være andelseiere. Andel kan kun overdras sammen med leieretten til leiligheten. Andelseiernes andeler hefter for selskapets forpliktelser, men andelseierne har forøvrig intet personlig ansvar for disse. Andelseier kan ikke fordre sin andel tilbakebetalt av selskapet.

§ 4
Andelseiers rettigheter i selskapet må overdras gjennom selskapets styre, som må godkjenne enhver overdragelse, frivillig eller tvungen. Andelseier må ikke uten styrets vitende tre i underhandling med noen om overdragelse av sine rettigheter. Andelseiers ektefelle har rett til å fortsette som andelseier og leieboer når andelen legitimeres å være overført til ektefellen. Likeledes kan styret tillate avdød medlems livsarving eller slektning å inntre i avdødes sted. Hvis vedkommende ikke selv skal benytte leiligheten, kan denne fremleies i 2 - to - år, men ikke lenger. Ved omsetning av andeler har selskapets forretningsfører adgang til å beregne vanlig salgsprovisjon av andelens salgssum under forutsetning av at vedkommende oppfyller lovens betingelser for å kunne formidle salg mot godtgjørelse. Formidles ikke omsetningen av andelen av forretningsføreren, har han i stedet for adgang til å beregne honorar for sitt arbeide i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen.

§ 5
Selskapets forretninger ledes av et styre på 3 medlemmer, som må være andelseiere i selskapet og leieboere i selskapets eiendom. Styret velges for 2 år ad gangen. Styrets medlemmer uttrer etter tur, det ene år et medlem, neste 2 osv. (1. gang et medlem etter 1 års funksjonstid etter loddtrekning), idet det samtidig velges et eller to nye medlemmer. Styret velger selv sin formann som sammen med et hvilket som helst av de andre styremedlemmer tegner selskapets firma. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan ansette forretningsfører, som fortrinnsvis bør være jurist. Forretningsføreren kan ikke være medlem av styret. Styret fastsetter forretningsførerens funksjoner og honorar. Styret kan meddele selskapets forretningsfører prokura.

§ 6
Den øverste myndighet i selskapet utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen juni måneds utgang. Innkallelsen med oppsatt dagsorden og vedlagt styrets beretning og revidert årsregnskap skal skje med 14 dagers skriftlig varsel i anbefalt brev til samtlige andelseiere.

§ 7
I den ordinære generalforsamling skal behandles: 1. Styrets årsberetning. Regnskap i revidert stand. 2. Spørsmål om anvendelse av mulig overskudd eller dekning av eventuelt tap. Godkjennelse av regnskapet. Ansvarsfrihet for styret. 3. Fastsettelse av styrets og revisorenes godtgjørelse. 4. Valg av styremedlemmer (jfr. § 5) og 2 varamenn til styret. 5. Valg av 2 revisorer og 2 varamenn. 6. Øvrige saker som er nevnt i innkallingen.
Ethvert forslag som noen andelseier måtte ønske behandlet i generalforsamlingen, må være skriftlig innsendt til styret innen april måneds utgang. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen skal i varseltiden være utlagt til ettersyn.

§ 8
I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. Andelseier kan møte personlig, ved myndig medlem av husstanden eller ved fullmakt til annen myndig andelseier. For generalforsamlingen føres protokoll. Enhver sak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, og således at styrets formanns stemme i tilfelle av stemmelikhet er avgjørende. Endring i selskapets vedtekter kan besluttes av en generalforsamling med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Beslutning om selskapets oppløsning eller salg av dets eiendom kan alene fattes av to på hverandre følgende generalforsamlinger og med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer hver gang.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 1/10 av andelseierne. Om berammelse, innkallelse, utlegging av dokumenter, avstemning og adgang til å møte, gjelder reglene i §§ 6, 7 og 8. Dog kan styret, om nødvendig, sammenkalle ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel enn i § 6 bestemt, dog ikke med kortere varsel enn 3 dager. I innkallelsen må angis hvilke saker som skal behandles.

§ 10
Mellom selskapet og leierne opprettes leiekontrakter, hvis innhold skal være vedtatt i generalforsamlingen.

Vedtekter for Moløkken Borettslag

Publisert 20-04-2018

Vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger 28. mai og 4. juni 1962 og i generalforsamling 17. april 1974. (I generalforsamling 17. april 1974 ble gitt tilføyelse til vedtektenes § 4, avsnitt 3.) (Trykket i april 1974.) § 8, 1.ledd endret i generalforsamling 29.4.1992.

§ 1
Moløkken Borettslag er et ansvarlig selskap med formål utleie til andelseiere av beboelsesleiligheter i selskapets eiendom Tønsberggata 1-10 og Mogata 6c, Oslo, og drift av denne. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 2

Selskapets andelskapital er kr. 102.000,- fordelt på andeler a kr. 1.100,-, kr. 1.500,-, kr. 1.600,- og kr. 2.000,-, som alle er fullt innbetalt og lydende på navn.


§ 3
Hver andelseier kan kun eie én andel. Til hver andel er knyttet rett og plikt til å leie en bestemt leilighet i Tønsberggata 1-10 og Mogata 6c. Kun fysiske personer kan være andelseiere. Andel kan kun overdras sammen med leieretten til leiligheten. Andelseiernes andeler hefter for selskapets forpliktelser, men andelseierne har forøvrig intet personlig ansvar for disse. Andelseier kan ikke fordre sin andel tilbakebetalt av selskapet.

§ 4
Andelseiers rettigheter i selskapet må overdras gjennom selskapets styre, som må godkjenne enhver overdragelse, frivillig eller tvungen. Andelseier må ikke uten styrets vitende tre i underhandling med noen om overdragelse av sine rettigheter. Andelseiers ektefelle har rett til å fortsette som andelseier og leieboer når andelen legitimeres å være overført til ektefellen. Likeledes kan styret tillate avdød medlems livsarving eller slektning å inntre i avdødes sted. Hvis vedkommende ikke selv skal benytte leiligheten, kan denne fremleies i 2 - to - år, men ikke lenger. Ved omsetning av andeler har selskapets forretningsfører adgang til å beregne vanlig salgsprovisjon av andelens salgssum under forutsetning av at vedkommende oppfyller lovens betingelser for å kunne formidle salg mot godtgjørelse. Formidles ikke omsetningen av andelen av forretningsføreren, har han i stedet for adgang til å beregne honorar for sitt arbeide i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen.

§ 5
Selskapets forretninger ledes av et styre på 3 medlemmer, som må være andelseiere i selskapet og leieboere i selskapets eiendom. Styret velges for 2 år ad gangen. Styrets medlemmer uttrer etter tur, det ene år et medlem, neste 2 osv. (1. gang et medlem etter 1 års funksjonstid etter loddtrekning), idet det samtidig velges et eller to nye medlemmer. Styret velger selv sin formann som sammen med et hvilket som helst av de andre styremedlemmer tegner selskapets firma. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan ansette forretningsfører, som fortrinnsvis bør være jurist. Forretningsføreren kan ikke være medlem av styret. Styret fastsetter forretningsførerens funksjoner og honorar. Styret kan meddele selskapets forretningsfører prokura.

§ 6
Den øverste myndighet i selskapet utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen juni måneds utgang. Innkallelsen med oppsatt dagsorden og vedlagt styrets beretning og revidert årsregnskap skal skje med 14 dagers skriftlig varsel i anbefalt brev til samtlige andelseiere.

§ 7
I den ordinære generalforsamling skal behandles: 1. Styrets årsberetning. Regnskap i revidert stand. 2. Spørsmål om anvendelse av mulig overskudd eller dekning av eventuelt tap. Godkjennelse av regnskapet. Ansvarsfrihet for styret. 3. Fastsettelse av styrets og revisorenes godtgjørelse. 4. Valg av styremedlemmer (jfr. § 5) og 2 varamenn til styret. 5. Valg av 2 revisorer og 2 varamenn. 6. Øvrige saker som er nevnt i innkallingen.
Ethvert forslag som noen andelseier måtte ønske behandlet i generalforsamlingen, må være skriftlig innsendt til styret innen april måneds utgang. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen skal i varseltiden være utlagt til ettersyn.

§ 8
I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. Andelseier kan møte personlig, ved myndig medlem av husstanden eller ved fullmakt til annen myndig andelseier. For generalforsamlingen føres protokoll. Enhver sak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, og således at styrets formanns stemme i tilfelle av stemmelikhet er avgjørende. Endring i selskapets vedtekter kan besluttes av en generalforsamling med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Beslutning om selskapets oppløsning eller salg av dets eiendom kan alene fattes av to på hverandre følgende generalforsamlinger og med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer hver gang.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 1/10 av andelseierne. Om berammelse, innkallelse, utlegging av dokumenter, avstemning og adgang til å møte, gjelder reglene i §§ 6, 7 og 8. Dog kan styret, om nødvendig, sammenkalle ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel enn i § 6 bestemt, dog ikke med kortere varsel enn 3 dager. I innkallelsen må angis hvilke saker som skal behandles.

§ 10
Mellom selskapet og leierne opprettes leiekontrakter, hvis innhold skal være vedtatt i generalforsamlingen.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Mogata 6C, Tønsberggata 1 - 10
0464, OSLO